Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 796/2017 od 01.06.2017. godine, a u cilju realizacije zaduženja i implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“, po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je objavilo Javni poziv.

Tekst Javnog poziva.doc

Napomena : Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena u Dnevnom avazu 19.06.2017. godine i Dnevnom listu 19.06.2017. godine