Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Edukacija stručnih osoba organa starateljstva - posredovanje

 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je u cilju jačanja/osposobljavanja kapaciteta stručnih osoba organa starateljstva u primjeni odgojnih preporuka izrečenih prema maloljetnicima,  uz saradnju i podršku ostvarenu u okviru projekta „Pravda za svako dijete“ s UNICEF-om BiH i organzacijom Save the Children i predstavnicima Vlade Brčko distrikta BiH, u januaru 2017. godine provelo edukaciju određenog broja stručnih osoba organa starateljstva u oblasti vođenja postupka posredovanja/medijacije u krivičnom postupku.

Edukacija je realizirana koristeći dobru praksu iz Hrvatske i usvojene planove i programe u okviru Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Pravosudne komisije Brčko Distrikta BiH za sticanje dodatnih znanja i vještina za vođenje postupka posredovanja i primjeni odgojnih preporuka i njihovog izvršenja.  Cilj edukacije je obuka i osposobljavanje određenog broja uposlenika centara za socijalni rad kako bi bili spremni da dalje prenose znanje drugim profesionalcima u ovoj oblasti i provode postupak posredovanja/medijacije u praksi.