Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja
Zakoni iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja
Zakoni iz oblasti socijalne zaštite
Zakoni u parlamentarnoj proceduri
Zakoni u pripremi
Uredbe
Propisi
Dokumenti
Zakoni iz oblasti socijalne zaštite

Zakon o dopunama Zakona o osnivanju Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja.pdf Službene novine FBiH, broj: 40/18 

Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zašite porodice sa djecom sa izmjenama i dopunama.pdf

 Zakon o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite u FBiH sa izmjenama i dopunama.PDF

 Zakon o osnivanju instituta za medicinsko vještačenje, Sl. novine F BiH 70/2007.

STRATEGIJA ZA IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE 2011.-2015.pdf

Strategija deinstitucionalizacije i transormacije ustanova socijalne zaštite u FBiH 2014 - 2020.pdf 

Akcioni plan - zaštita ljudskih prava.doc (Akcioni plan za provođenje generalnih mjera radi prevencije povreda ljudskih prava po Presudi Evropskog suda za ljudska prava Hadžimejlić i drugi protiv BiH)

Konvencija o pravima djeteta.pdf ( www.ombudsmen.gov.ba )

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom.pdf 

Konvencija o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda.pdf 

Opšta deklaracija o pravima čovjeka.pdf  ( www.ombudsmen.gov.ba )

Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini.pdf 

Specijalni izvještaj o stanju u ustanovama za zbrinjavanje mentalno invalidnih lica u BiH.pdf

( www.ombudsmen.gov.ba)

Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom.pdf

Pravilnik o uvjetima koje mora ispuniti fizička ili pravna osoba ovlaštena za posredovanje izmedju bračnih partnera prije pokretanja postupka za razvod braka.pdf

Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021.pdf 

Pravilnik o radu Komisije za davanje stručog mišljenja radi utvrđivanja statusa posebne kategorije civilnih žrtava rata.pdf 

Obrazac Z1 .docx (Zahtjev za donošenje stručnog mišljenja - posebna kategorija civilnih žrtava rata)