Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Saopćenje za medije - Završena konferencija posvećena osobama s invaliditetom

 

10.10. 2014. -- U Čapljini je danas okončana dvodnevna konferencija posvećena osobama s invaliditetom pod nazivom “Implementacija Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji BiH”.

Konferenciji je organiziralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, a cilj je da se sa partnerima iz nevladinog sektora koji se bave problematikom osoba s invaliditetom razmotri sadašnje stanje i perspektive petogodišnje Strategije, čiji je cilj unapređenje života navedene populacije.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici devet kantonalnih/ županijskih Koalicija koje čine udruge osoba s invaliditetom.

Fikret Zuko, lider Koalicija koji je ujedno i predsjednik Koalicije za Kanton Srajevo, izrazio je zahvalnost Federalnom ministru rada i socijalne politike Vjekoslavu Čamberu, što je “u zadnje tri godine ozbiljno radio na podizanju kapaciteta organizacija osoba s invaliditetom, s ciljem da nevladin sektor postane partner vlastima”.

Zuko je kazao da i kantonalna minisarstva treba da se uključe u rješavaje pitanja vezana za osobe s invaliditetom.Potcrtano je da se pitanja koja će se naći u procesu reformi socijalnog sektora, ne rade bez konsultacija osoba s invaliditetom i njihovih organizacija.

Sa konferencije je poslana poruka vladama na svim nivoima vlasti u BiH, da treba da “insistiraju na tome da sve mjere koje će se u budućnosti poduzimati budu koncipirane tako da podstiču i afirmiraju učešće osoba s invaliditetom, a ne da svojim mjerama destimuliraju rad tih kategorija”.

Predstavnici Koalicija osoba s invaliditetom izrazili su zabrinutost zbog nedostatka reakcije kantonalnih i općinskih organa vlasti prema ovoj konferenciji kojoj se nisu odazvali, kao i zabrinutost zbog “općenito lošeg pristupa interesima i pitanjima prema toj populaciji”.

Suvad Zahirović, predsjednik Koalicije udruženja osoba s invaliditetom iz Tuzlanskog Kantona, kazao je da osobe s invaliditetom očekuju od institucija vlasti da “u okviru svojih nadležnosti podrže rad organizacija koje se bave problemima osoba s invaliditetom i da s njima grade partnerstvo”.

“Kroz kreiranje politika, akcionih planova i zakonskih rješenja u okviru reformskih procesa posebna pažnja mora da posvetiti kreairanju mjera za podršku i zaštitu osoba sa najtežim stepenom invaliditeta”, rekao je Zahirović.

Ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber, prilikom zatvaranja dvodnevne konferencije poručio je osobama s invaliditetom da budu što više međusobno organizirani, aktivni i snažni kako bi mogli da utječu na mjere javne politike.

“U izradi Lokalnih Akcionih planova, za implementaciju Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom, isticali smo pet osnovnih ciljeva koji treba da budu ispunjeni. To su: obrazovanje, rad i zapošljavanje, arhitektonske barijere u javnim institucijama, trasformacija ustanova socijalne i zdravstvene zaštite”, kazao je Čamber.

On je naglasio da se u rješavanje problema sa kojima se suočavaju osobe s invaliditetom treba da uključe mininstarstva obrazovanja i  zdravstva.

“S obrazovanjem sve počinje. Odvajanjem djeteta s invaliditetom u poseban odjel u školama, počinje proces njihovog isključivanja iz društvenog života. Tu počinje i završava diskriminacija. Kreće od obrazovanja, dalje se nastavlja sa zapošljavanjem, a socijalna isključenost prati osobu s invaliditetom tokom ostatka  njegovog života”, rekao je Čamber.

Prema njegovim riječima, sredstva za inkluziju djece s invaliditetom su zanemariva za županijske vlade, te da je u pitanju  “samo dobra volja”.

Nastavak konferencije biće održan 20. i 21. oktobra ove godine u Sarajevu, za kada je najavljeno da će Koalicije udruženja iz deset kantona u FBiH potpisati zajedničku Deklaraciju.