Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Praćenje utroška sredstava dodjeljenih po osnovu Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa Lutrije BiH

Obavještavamo sve korisnike sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2010. godinu, a koji su sredstva dobili na osnovu Javnog poziva raspisanog od strane Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o utvrđivajnu liste korisnika i raspodjeli sredstava osrvarenog prometa Lutrije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj:75/11), da su u skladu sa članom 17. stav.7. Zakona o igrama na sreću  („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/02 i 40/10) i članu 10. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 13/11, 21/11 i 41/11) dužni da do kraja marta tekuće godine za predhodnu dostave Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike izvještaj o utrošku dodjeljenih sredstava.