Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Sektor za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

Dobrica Jonjić, pomoćnik ministra

E-mail: Ova email adresa je za�ti�ena od spam robota, nije vidljiva ako ste isklju�ili Javascript

Tel: 033 722 700, Fax: 033 722 701

 

U Sektoru za zaštitu lica sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata obavljaju se sljedeći poslovi:

  • Izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;

  • Usklađivanje entitetskih propisa sa propisima i standardima EU;

  • Pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata;

  • Utvrđivanje stanja u oblasti zaštite lica sa invaliditetom;

  • Izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa;

  • Praćenje i izvještavanje po UN Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i drugim međunarodnim dokumentima;

  • Učešće u izradi strategija razvoja  iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom i davanje inicijativa;

  • Analiziranje pojava i problema u ostvarivanju prava lica sa invaliditetom;

  • Saradnja sa kantonalnim, općinskim organima uprave, udruženjima za zaštitu lica sa invaliditetom u Federacije BiH, drugim domaćim i međunarodnim nevladinim i humanitarnim organizacijama koje se bave zaštitom lica sa invaliditetom;

  • Kontrola ispravnosti i zakonitosti prvostepenih rješenja kojima su priznata prava korisnicima i davanje saglasnosti na isplatu istih;

  • Rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu po žalbama izjavljenim na donesena prvostepena rješenja kojima se podnositeljima konstituišu prava;

  • Izjašnjavanja i davanje odgovora na tužbu u pokrenutim upravnim sporovima;

  • Analitičko-istraživački poslovi i statistička obrada podataka o korisnicima, oblicima i obimu prava koja se ostvaruju po federalnom Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom i vođenje evidencija o korisnicima tih prava;

  • Saradnja sa centrima za socijalni rad i službama koje obavljaju poslove iz djelokruga rada Sektora i pružanje pomoći u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite;

  • Komunikacija sa drugim institucijama (Ombudsmeni, sudovi, udruženja,..) i neposredno sa građanima u cilju pojedinačnih informacija ili obrazloženja o načinu i fazi upravnog rješavanja;

  • Prijem i zavođenje predmeta, vođenje upisnika, rokovnika i internih evidencija zaprimljenih predmeta;

  • Sređivanje i arhiviranje predmeta;

  • Povrat obrađenih predmeta centrima za socijalni rad i službama od kojih su zaprimljeni;

  • Poslovi prikupljanja, sređivanja, unosa i obrade podataka za korisnike prava;

  • Priprema, kontrola i isplata mjesečnih spiskova korisnika koji su uvedeni u pravo; 

  • Poslovi praćenja i kontrole isplaćenih novčanih sredstava;

  • Komunikacija sa bankama u cilju povrata nenamjenski uplaćenih sredstava;

  • Izrada mjesečnih finansijskih izvještaja;

  • Skidanje korisnika sa liste isplata zbog smrti ili drugog razloga i vođenje tih vrsta evidencija;

  • Poslovi posredništva između korisnika SOTAC baze podataka i davaoca informatičkih usluga i predlaganje mjera za poboljšanje tih komunikacija;

  • Ispravka i kompenzacija obročnih novčanih davanja kroz bazu podataka zbog promjene činjeničnog stanja ili pravnog osnova;

  • Poslovi kompjuterske provjere prvostepenih rješenja kroz SOTAC bazu podataka;

  • Vršenje svih drugih poslova koji su u funkciji ostvarivanja prava iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom (urođenim ili stečenim).

   

  Poslovi iz nadležnosti Sektora za zaštitu lica sa invaliditetom i civilnih žrtava rata vrše se u okviru sljedećih unutrašnjih jedinica:

 • Odsjek za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata 

 • Odsjek za reviziju i upravno rješavanje.