Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Sektor za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece

Miroslav Jurešić, pomoćnik ministra

e-mail:   Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 456, Fax: 033 255 461  


U Sektoru za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece obavljaju se sljedeći poslovi:

  • planiranje i programiranje socijalne zaštite i zaštite porodice i djece u Federaciji BiH, te planiranje rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite i jačanje socijalne inkluzije u Federaciji BiH;

  • izrada prednacrta, nacrta i prijedloga zakona, drugih propisa i općih akata, kao i pripremanje izmjena i dopuna propisa iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite;

  • usklađivanju entitetskih propisa sa propisima i standardima EU;

  • davanje stručnih mišljenja o prednacrtima, nacrtima i prijedlozima međunarodnih sporazuma i ugovora;

  • stručna obrada sistemskih i drugih pitanja koja služe za izradu zakona, drugih propisa i općih akata;

  • pripremanje stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata povodom upita građana, pravnih lica i drugih subjekata ili po službenoj dužnosti;

  • provođenje politike i izvršavanje zakona, drugih propisa i općih akata i s tim u vezi utvrđivanje stanja u oblasti socijalne zaštite i zaštite porodice i djece;

  • utvrđivanje stanja u oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite;

  • izrada stručnih izvještaja, analiza, mišljenja i programa, praćenje i proučavanje stanja i pojava na osnovu prikupljanja podataka ili podataka koje dostavljaju drugi organi ili pravna lica i obrađivanje tih podataka sa prijedlogom mjera za rješavanje utvrđenih problema

  • vršenje nadzora nad stručnim radom i nadzora nad zakonitošću rada ustanova socijalne zaštite od značaja za Federaciju BiH;

  • vođenje upravnog postupka i rješavanje u upravnim stvarima u drugom stepenu u oblasti porodičnih odnosa (usvojenje, starateljstvo, odnosi roditelja i djece i dr.);

  • obrada predmeta usvojenja od strane stranih državljana;

  • postupanje po alimentacionim zahtjevima u inostranstvu u skladu sa međunarodnim konvencijama i propisima o zaštiti djece,

  • postupanje u skladu sa zakonskim i drugim propisima iz ove oblasti i u tom pravcu neposredna saradnja sa općinskim i kantonalnim organima uprave i usklađivanje njihovog rada sa programima socijalne zaštite i zaštite porodice i djece u Federaciji BiH;

  • praćenje izvršavanja propisa kao i stanja u oblasti (djeca bez roditeljskog staranja, djeca ometena u fizičkom i psihičkom razvoju, vaspitno zanemarena i zapuštena djeca, djeca čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama, odrasla stara i nemoćna lica bez porodičnog staranja, materijalno neobezbjeđena i za rad nesposobna lica, lica sa društveno negativnim ponašanjem i ostala lica u stanju socijalne potrebe);

  • praćenje zastupljenosti, učestalosti i oblika asocijalnog i socio-patološkog ponašanja djece i odnosa prema djeci i davanje stručnih mišljenja i sugestija za poboljšanje postojećeg stanja;

  • planiranje, programiranje i praćenje rada ustanova socijalne zaštite;

  • planiranje, praćenje i kontroliranje namjenskog trošenja sredstava odobrenih za provođenje predloženih aktivnosti iz socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite;

  • praćenje stanja i materijalnih uslova rada ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH, nevladinim i drugim humanitarnim organizacijama i organima;

  • praćenje izvršavanja propisa iz oblasti socijalne zaštite, zaštite porodice i djece i oblasti rada i funkcionisanja ustanova socijalne zaštite

  • kao i drugi poslovi iz djelatnosti socijalne zaštite i zaštite porodice i djece.

   

  Poslovi iz nadležnosti Sektora za socijalnu zaštitu i zaštitu porodice i djece vrše se u okviru slijedećih unutrašnjih jedinica:

  • Odsjek za socijalnu zaštitu,

  • Odsjek za zaštitu porodice i djece.