Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

Sektor za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove

Džana Kilić, pomoćnica ministra

e-mail: Ova email adresa je zaďż˝tiďż˝ena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuďż˝ili Javascript  

Tel: 033 255 436  Fax: 033 255 436

 

U Sektoru za pravne i kadrovske, ekonomsko-finansijske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: pravni, personalni, ekonomsko-finansijski i opći poslovi na nivou Ministarstva; poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu i programu rada Ministarstva; priprema internih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; poslovi saradnje sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odborom državne službe za žalbe; personalni, kadrovski i radno-pravni poslovi; materijalno-finansijsko poslovanje; izrada i praćenje finansijskih planova u Ministarstvu; praćenje izvršenja Budžeta; izrada završnog računa i periodičnih obračuna; vođenje blagajničkih poslova i obavljanje pripreme plaća i naknada za zaposlene u Ministarstvu; provođenje procedure nabavke roba i usluga; nabavka materijalno-tehničkih sredstava i kancelarijskog materijala; poslovi saradnje sa drugim organima i organizacijama; poslovi prijema, zavođenja, raspoređivanja i arhiviranja akata; administrativno – tehnički, daktilografski, kurirski poslovi i poslovi upravljanja motornim vozilima; poslovi vođenje telefonske centrale.

Naprijed navedeni poslovi vrše se u okviru unutrašnjih organizacionih jedinica i to:

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

U Odsjeku za pravne i kadrovske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada unutrašnjih akata Ministarstva; izrada općih akata kojima se uređuje radno-pravni status državnih službenika i namještenika u Ministarstvu; koordinacija rada normativno-pravnih poslova na nivou Ministarstva; davanje stručnih mišljenja, objašnjenja, priprema izvještaja, analiza, poslovi programiranja i planiranja na nivou Ministarstva; poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu Ministarstva; koordinacija rada na izradi studijsko-analitičkih materijala, poslovi koordinacije rada na izradi izvještaja o radu i programa rada sa aspekta kadrova; saradnja sa drugim ministarstvima po svim kadrovskim pitanjima; uspostavljanje i vođenje propisanih evidencija o zaposlenim u Ministarstvu; sve vrste analiza i evidencija kadrova; izrada plana stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i namještenika; priprema i izdavanje rješenja o zasnivanju ili prestanku radnog odnos kao i drugih rješenja po osnovu radnog odnosa; saradnja sa Agencijom za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine i Odborom državne službe za žalbe; izrada planova godišnjih odmora; poslovi i aktivnosti vezane za ocjenu rada uposlenih; kao i svi drugi pravni i kadrovski poslovi na nivou Ministarstva.

Odsjek za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

U Odsjeku za ekonomsko-finansijske poslove obavljaju se sljedeći poslovi: izrada i praćenje realizacije finansijskih planova Ministarstva; izrada periodičnih obračuna i završnog računa, praćenje izvršenja budžeta, izrada analiza, izvještaja, mišljenja i preporuka iz oblasti finansija, vođenje materijalno-finansijskog poslovanja, obračun i isplata plaća, izrada periodičnih izvještaja i informacija, evidencija troškova po  vremenu i nosiocu, analiza, praćenje i unos transfera u JTR u skladu sa odobrenim finansijskim planom korištenja sredstava.

Pisarnica

U pisarnici se obavljaju sljedeći poslovi: kancelarijsko i arhivsko poslovanje za potrebe Ministarstva koje obuhvata: prijem, pregledanje i raspoređivanje pošte odnosno akata; zavođenje akata, združivanje akata, dostavljanje predmeta i akata u rad; rad sa aktima; razvođenje pošte, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte; sređivanje i arhiviranje predmeta, čuvanje registraturskog materijala i arhivske građe, primopredaja arhivske građe između Ministarstva i nadležnog arhiva; drugi administrativno-tehnički i kurirski poslovi, poslovi vođenja telefonske centrale i poslovi upravljanja motormim vozilima.