Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


PREPORUKE SPIS KONFERENCIJE

Program “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije” (SPIS) bio je multidisciplinarni program kojim su se podržavali predpristupni napori BiH na jačanju mehanizama i sistema za socijalnu zaštitu, socijalnu inkluziju i zaštitu dječjih prava. Projekt SPIS provodili su Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine (koje je predsjedalo Upravnim odborom Projekta na državnoj razini), Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Ministarstvo rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Vlada Brčko Distrikta i Direkcija za ekonomsko planiranje BiH, a uz financijsku podršku Europske Unije u Bosni i Hercegovini i uz odgovarajuće financijsko sudjelovanje UNICEF-a BiH, koji je pružao i tehničku podršku.  

Projekt se implementirao kroz četiri faze u razdoblju od 2009. do 2015. godine u okviru kojega su ostvarene značajne promjene u vladinim politikama i pristupima sveukupnoj društvenoj zaštiti i inkluziji djece u BiH.

27. januara 2015. godine održana je završna konferencija “Naučene lekcije u implementaciji integrativnog modela socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini – primjeri sa lokalnih nivoa“  sa koje su proizašle i Preporuke koje su usvojene i podržane od  partnera na nivou Federacije:  Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.

Preporuke SPIS konferencije 

 

 
Smjernice o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa UNICEFom BiH i podrškom od Europske delegacije u BiH, u okviru IV faze SPIS programa izradilo je dokument SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH. 

Namjera dokumenta je da se usluge za djecu s invaliditetom ubuduće pružaju kroz dnevne centre u njihovoj lokalnoj zajednici, te da se potakne izbjegavanje institucionalnog vida zbrinjavanja. Kroz pružanje usluga u lokalnoj zajednici stvaraju se i uslovi za socijalno uključivanje djece u aktivniji društveni život. 

Takođe, pokrenuta je i zajednička inicijativa Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i UNICEFa za otvaranje dnevnih centara u Domaljevcu i Olovu, koji bi trebali u budućnosti biti primjeri dobre prakse pružanja dnevnih usluga u lokalnoj zajednici. 

Predgovor.pdf

SMJERNICE o djelovanju centara za pružanje usluga socijalne skrbi dnevnog zbrinjavanja djece s invaliditetom i djece ometene u razvoju u FBiH.docx

 
JAČANJE SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE I INKLUZIJE U BOSNI I HERCEGOVINI FAZA IV

Osnovne informacije o projektu:

Naslov: Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini

Trajanje projekta: 20.11.2013-30.11.2014

Vrijednost projekta: 625.128 EURa od čega IPA neutrošena sredstva 500.000 EUR i ostatak UNICEF BiH

Opći cilj projekta:Opći cilj aktivnosti je unapređenje sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercgovini  jačanjem okvira politika u oblasti socijalne zaštite i inkluzije djece i pružanja socijalnih usluga za ugrožene porodice  i djecu, naročito za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Ciljne grupe i korisnici su: Ciljne grupe su odabrane na osnovu njihovih uloga u sistemima socijalne zaštite u BiH i također su do sada bile uključene u promoviranje i jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u lokalnim zajednicama. Radi se o kreatorima politika i donosiocima odluka, direktnim pružateljima usluga ili predstavnicima sistema. Svi zajedno su odgovorni za djelotvornu provedbu sistema socijalne zaštite na lokalnim, entitetskim i državnom nivou: Ministarstvo civilnih poslova BiH, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Federalno ministarstvo za rad i socijalnu politiku, Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstvo obrazovanja i nauke FbiH, Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Kantonalna ministarstva iz oblasti socijalne zaštite, zdravstva i obrazovanja, Direkcija za ekonomsko planiranje, 32 lokalne zajednice, Pružatelji usluga, FBiH, RS i BD Udruženja osoba sa oštećenjima sluha. Usaglašeni  projekat se naslanja na tri prethodne faze projekta Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH, koji je proveden u periodu od 2009. do 2013.godine i ima za dodatni cilj da upotrebi naučene lekcije za identifikaciju i promociju najboljih riješenja za djecu sa poteškoćama u razvoju.Imajući na umu ograničen broj općina kao i relativno kratak vremenski period za implementaciju (12 mjeseci), projekat će promovirati i testirati najbolja sistemska riješenja za djecu i njihove porodice u bliskom partnerstvu sa partnerima projekta te imati za sekundarni cilj jačanje identificiranih pristupa kao i širenje testiranih modela.

Opsirnije...
 
Preporuke konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini

Učesnici konferencije na visokom nivou o socijalnoj zaštiti i inkluziji u Bosni i Hercegovini, održanoj 4. i 5. novembra 2013. u okviru projekta koji finansira EU “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH”, podržavanju reformske procese i nastojanja nadležnih ministarstava da finaliziraju i sprovedu strateške pravce (Mapa puta za FBiH i Stateški pravci u RS, Mapa puta za Brčko distrikt BiH) s ciljem unapređenja  oblasti socijalne zaštite i inkluzije zasnovane na principima i smjernicama strategije Europa 2020;

Radni materijali prezentovani na konferenciji predstavljaju osnovu za određivanje zajedničkog okvira djelovanja u BiH u oblasti socijalne zaštite i inkluzije;

Bosna i Hercegovina, Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i Brčko distrikt BiH će, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima, finalizirati strateške dokumente iz oblasti socijalne zaštite i inkluzije, koji će uvažavati usvojene politike i strategije u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstva i socijalne zaštite;

 

Opsirnije...
 
Održana 14. sjednica Upravnog odbora Bosne i Hercegovine za SPIS Projekat

Sarajevo, 25. septembar 2013. – Ministar zdravlja i socijalne zaštite Dragan Bogdanić je prisustvovao na 14. Sjednici Upravnog odbora programa  „Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH - SPIS“, kojim predsjedava Ministar civilnih poslova BiH, gdin Sredoje Nović.

Na sastanku su, pored spomenutih, prisustvovali i ministar Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine gdin Vjekoslav Čamber, pomoćnik ministra u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske gdin Ljubo Lepir, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine gđa Ljerka Marić, direktorica UNICEF kancelarije u BiH gđa Florence Bauer, pomoćnik ministra u Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine gđa Draženka Malićbegović,  predstavnica Delegacije Evropske Unije u BiH gđa Natalia Dianiskova, savjetnik ministra u Ministarstvu rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine gdin Stjepan Buconjić, šef Pododjela za socijalnu zaštitu Brčko distrikta Bosne i Hercegovine gđa Nataša Stevanović, kao i predstavnici UNICEF-a.

Gdin Ljubo Lepir, gdin Vjekoslav Čamber i gđa Nataša Stevanović su  izvjestili o implementaciji SPIS programa za protekli period, te se zaključuje da su se intenzivno provodile programske aktivnosti sa zadovoljavajućim rezultatima. Članovi Upravnog odbora su razgovarali o konceptu Konferencije o socijalnoj zaštiti i inkluziji.

Tokom sastanka, gdin Ljubo Lepir je prezentovao Finansijsku analiza Zakona o socijalnoj zaštiti u Republici Srpskoj, gdin Stjepan Buconjić je prezentovao Analiza potreba djece i porodica u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine i Brčko distriktu BiH i  gđa Nineta Popović iz UNICEF-a je održala prezentaciju kampanje Govorimo o mogućnostima.

Ovom prilikom usaglaseni su i datumi za Konferenciju o socijalnoj zastiti i inkluziji djece koja ce se odrzati 4 i 5 novembra u Sarajevu.

 

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 9 od 20