Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Petak, 08. 09. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor. 

U vezi sa navedenim, a u skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, federalni ministar rada i socijalne politike raspisuje Javni poziv koji se nalazi u prilogu ovog teksta.

Javni poziv ugovori o djelu.doc 

 
LISTA APLIKANATA KOJI NISU ISPUNILI OPĆE KRITERIJE ZA RASPODJELU SREDSTAVA
Srijeda, 12. 07. 2017

U skladu sa radom Komisije formirane za obradu prispjelih aplikacija u vezi sa Javnim poziv za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017.godinu (Transfer za organizacije civilnih invalida), Federalno ministarstvo rada i socijale politike obavljuje listu aplikanata-korisnika koji nisu ispunili opće kriterije za raspodjelu sredstava predviđenih tačkom III. Javnog poziva, a u skladu sa tačkom 9. Poslovnika o radu Komisije za sprovođenje Javnog poziva i to kako slijedi:

1. Savez osoba sa invaliditetom FBiH, Sarajevo

2. Humanitarsna udruga "Marije ruke", Čitluk

3. Udruženje za borbu protiv šečerne bolesti - Udruženje dijabetičara Bosanska Krupa

4. Udruga roditelja i prijatelja djece sa posebnim potrebama "Susret", Čitluk

5. Udruženje građana "Herceg" Mostar

6.  Fondacija "Kišobran", Konjic

7. Udruženje osoba sa tjelesnim nedostatkom - "Amputirci" Bužim

8.  Udruga „Kuća nade“, Odžak

9.  Savez udruženja civilnih žrtava rata ZDK, Maglaj 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PRIJAVA ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA O DJELU
Ponedjeljak, 19. 06. 2017

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike u saradnji sa Svjetskom bankom započinje aktivnosti na implementaciji novog projekta zapošljavanja pod nazivom „Program podrške zapošljavanja u BiH“. Projekat će se odvijati u periodu 2017 – 2021. godina s ciljevima povećanja broja zaposlenih u privatnom sektoru putem različitih programa za mlade i teško zapošljive kategorije kao i unapređenja usluga posredovanja u zapošljavanju koje pružaju službe za zapošljavanje. U Federaciji BiH, projekat će provoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će vršiti nadzor.

U skladu sa Zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine V. broj: 796/2017 od 01.06.2017. godine, a u cilju realizacije zaduženja i implementacije „Projekta podrške zapošljavanju“, po Sporazumu o zajmu između Bosne i Hercegovine i Svjetske banke - Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekat podrške zapošljavanju, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je objavilo Javni poziv.

Tekst Javnog poziva.doc

Napomena : Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljena u Dnevnom avazu 19.06.2017. godine i Dnevnom listu 19.06.2017. godine 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA KANTONALNIH MINISTARSTAVA ZA REALIZACIJU AKTIVNOSTI
Srijeda, 31. 05. 2017

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva kantonalnih ministarstava nadležnih za oblast socijalne i dječje zaštite za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH, koje će se financirati/sufinancirati iz Tekućeg transfera drugim razinama vlasti i fondovima – Transfer za realiziranje aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u Federaciji BiH u iznosu od 20.000,00 KM.

 Tekst Javnog poziva.docx 

 Prijavni obrazac.docx

Napomena : Javni poziv objavljen u Dnevnom avazu 01.06.2017. godine i Službenim novinama FBiH 02.06.2017. godine 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM
Petak, 21. 04. 2017

Javni poziv 2017. godina.docx Tekst javnog poziva  za prikupljanje zahtjeva udruženja osoba sa invaliditetom utvrđenih Programom utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih  Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu.

Obrazac 1. - Prijavni obrazac.doc 

Obrazac 2. - Okvirni finansijski plan i program rada za 2017. godinu.doc

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 11.05.2017. godine.  

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA UDRUŽENJA ILI FONDACIJA U SKLOPU KOJI DJELUJU SIGURNE KUĆE
Četvrtak, 20. 04. 2017

Javni poziv - sigurne kuće.docx Tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva udruženja ili fondacija na području Federacije BiH u sklopu kojih djeluju sigurne kuće/skloništa koje pružaju privremeni smještaj žrtvama nasilja u porodici.

Prijavni obrazac - sigurne kuće.docx Prijavni obrazac na Javni poziv.

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 06.05.2017. godine. 

 
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA USTANOVA I UDRUŽENJA RADI OBILJEŽAVANJA "DJEČIJE NEDELJE"
Četvrtak, 20. 04. 2017

 Javni poziv-dječija nedelja.docx Tekst Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva ustanova i udruženja koja su registrirana za bavljenje zbrinjavanjem djece bez roditeljske skrbi i zaštite djece s posebnim potrebama radi dodjele sredstava za obilježavanje “Dječije nedelje” na području Federacije BiH.

Prijavni obrazac - dječija nedelja.docx Prijavni obrazac na Javni poziv.

Napomena: Krajnji rok za prijavu po Javnom pozivu je 06.05.2017. godine.

 
DODJELA SREDSTAVA USTANOVAMA ZA ZBRINJAVANJE U FBiH
Utorak, 18. 04. 2017

Prijava za dodjelu sredstava iz Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH 

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) već nekoliko godina redovito planira sredstva na poziciji Kapitalnih transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije BiH. Kroz ova kapitalna ulaganja Ministarstvo nastoji aktivno pridonijeti procesu poboljšanja postojećih prostornih uvjeta i uspostavljanja stambenih zajednica kao oblika organiziranog stanovanja uz podršku s ciljem poboljšanja uvjeta boravka štićenika, osiguranja neophodnih infrastrukturnih uvjeta za funkcioniranje ustanova na razini Federacije BiH, socijalnog zbrinjavanja i osposobljavanja za samostalan život i rad prema preostalim sposobnostima i provođenja radne aktivnosti štićenika. Osim toga, navedena bi ulaganja trebala osigurati dosljednu primjenu Pravilnika o standardima za rad i pružanje usluga u ustanovama socijalne zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/13 i 44/16), kojim su predstavljeni zahtjevi koje ustanova treba ispuniti u pogledu lokacije, građevinskog objekta, prostorija, opreme, kapaciteta, dnevne i noćne smjene, kućnog reda, održavanja higijene, ishrane, angažiranja stručnih i drugih radnika kao i usluga koje ustanova pruža neovisno o korisničkoj grupi kojoj je usluga namijenjena, te u konačnici olakšati sam proces deinstitucionalizacije i transformacije koji je pred nas postavljen kao zahtjev niza konvencija i međunarodnih dokumenta koje je Bosna i Hercegovina potpisala i na čije se izvršenje obvezala.

Slijedom navedenog, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na svojoj 95. sjednici od 10. ožujka 2017. godine na prijedlog ovoga Ministarstva donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, V. broj 360/2017 od 10. ožujka 2017. godine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/17). Točkom 12. 1. predmetnog Programa utroška sredstava utvrđeni su opći i posebni kriteriji za raspodjelu sredstava prema kojima su ustanove od federalnog značaja dužne ovom Ministarstvu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  •  Petogodišnji Plan kapitalnih ulaganja uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njegovom usvajanju. Pritom je potrebno voditi računa da isti bude usklađen s aktom Ministarstva broj 05-35/3-1779/15 od 08. kolovoza 2016. godine;

  •  Izvještaj o utrošku sredstava dodijeljenih od strane Ministarstva za 2016. godinu, odnosno informaciju o stupnju realiziranja ugovorenih aktivnosti ukoliko su iste još uvijek u toku;

  •  Plan rada i Financijski plan za tekuću godinu uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njihovom usvajanju;

  •  Financijski izvještaj za prethodnu godinu sa Završnim obračunom uz koji je potrebno priložiti i Odluku Upravnog odbora o njegovom usvajanju;

  • Ispravno popunjen, te od strane ovlaštene osobe potpisan i ovjeren Prijavni obrazac za dodjelu sredstava iz Kapitalnog transfera neprofitnim organizacijama – Ustanovama za zbrinjavanje na razini Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2017. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, koji se nalazi u prilogu ovoga akta i koji će u elektronskom obliku biti dostupan i na web stranici Ministarstva. 

Navedene ustanove nisu dužne dostaviti dokumentaciju iz točaka 1., 2., 3. ili 4. ukoliko su istu ranije dostavile Ministarstvu, ali su u svom zahtjevu dužne navesti broj i datum pod kojim je ona upućena. Također je važno napomenuti da prilikom predlaganja aktivnosti za financiranje od strane Ministarstva, iste budu realno planirane i provodive u ovoj godini, posebice imajući u vidu ograničena proračunska sredstva za ovu namjenu. Osim toga, u Prijavnom je obrascu potrebno jasno naznačiti kako kvalitativne, tako i kvantitativne očekivane efekte koji kroz ova ulaganja žele postići. U cilju transparentne raspodjele odobrenih proračunskih sredstava za ovu namjenu, Ministarstvo će formirati posebno Povjerenstvo koje će pregledati dostavljenu dokumentaciju, utvrditi ispunjavanje općih i posebnih kriterija iz Programa utroška sredstava i predložiti federalnom ministru rada i socijalne politike njihovu konačnu raspodjelu. Rok za dostavljanje tražene dokumentacije je 21. travnja 2017. godine. Ustanove koje do ovoga datuma ne dostave svu potrebnu dokumentaciju ili čija dokumentacija ne bude potpuna neće biti uzete u daljnji postupak razmatranja za dodjelu sredstava

Prijavni obrazac - Kapitalni transferi.docx 

 
OBAVIJEST - POTPISIVANJE UGOVORA ZA KORISNIKE SREDSTAVA LUTRIJE
Ponedjeljak, 08. 08. 2016

OBAVIJEST 

U cilju provođenja Odluke Vlade FBiH o utvrđivanju liste korisnika i raspodjeli dijela prihoda ostvarenih po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, obavještavamo Vas da ugovore o dodjeli sredstava možete potpisati u prostorijama Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Marka Marulića 2, u ponedjejak 08.08.2016. i u utorak 09.08.2016. godine u periodu o 08:00 do 16:00 sati.

 
JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE
Utorak, 26. 04. 2016

JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANA UPRAVNOG ODBORA ZAVODA ZA VASPITANJE MUŠKE DJECE I OMLADINE - SARAJEVO.docx 

Posljednja objava Javnog poziva je bila u Službenim novinama FBiH, broj 33, od 29.04.2016. godine.

 
«« Poďż˝etak « Prethodna 1 2 3 Sljedeďż˝a » Kraj »»

Stranice 1 - 15 od 31