Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike


Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja
Zakoni iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja
Zakoni iz oblasti socijalne zaštite
Zakoni u parlamentarnoj proceduri
Zakoni u pripremi
Uredbe
Propisi
Zakoni iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja

 Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju Sl. novine FBiH br. 13, 2018.docx

 Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine, Sl. novine F BiH broj 29, 1998.

 Odluka Visokog predstavnika za BiH o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Sl. novine F BiH broj 49, 2000.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju,  Sl. novine F BiH br. 32, 2001.

 Zakon o o izmjenama i dopunama Zakona mirovinskom i invalidskom osiguranju,  Sl. novine F BiH br. 75, 2005.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju, Sl. novine F BiH br. 59, 2006.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju 2008.

 Odluka Visokog predstavnika za BiH o Zakonu o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Sl. novine F BiH 49, 2000.

 Zakon o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Sl. novine F BiH 32, 2001.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o organizaciji mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Sl. novine F BiH 18, 2005.

 Zakon o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Sl. novine F BiH 42, 2004.

 Ispravka Zakona o matičnoj evidenciji o osiguranicima i korisnicima prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja Federacije BiH, Sl. novone F BiH 15, 2005.

 
Zakoni iz oblasti rada i zapošljavanja

Uredba o izmjenama Uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.pdf - Službene novine FBiH, broj: 36/2018

 Zakon o radu.pdf - Službene novine FBiH 26/2016

 Zakon o vijeću uposlenika, Sl novine F BiH br 38/2004.

Zakon o štrajku, Sl novine F BiH  14/2000.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine 

Zakon o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba Sl. novine FBiH 55/2000.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih Sl. novine FBiH 41/2001. upo.pdf 

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnsoti neuposlenih osoba, Sl. novine F BiH 22/2005.

 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih Sl. novine FBiH 9/2008.

ZAKON O UPOŠLJAVANJU STRANACA.,Sl.novine F BiH 111/2012

Uredba o privatnim agencijama za posredovanje u upošljavanju -Službene novine FBiH 28/09

Strategija zaposljavanja FBIH .pdf