Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine

Ministarstvo rada i socijalne politike Praznici u FBiH

Praznici koji se slave u FBiH ...

Opširnije

PROMOCIJA PROJEKTA PODRŠKE ZAPOŠLJAVANJU
Srijeda, 18. 07. 2018

Dana 18.07.2018. godine sa početkom u 10.00 sati u Domu mladih: „Skenderija“ održana je Promocija Projekta podrške zapošljavanja koji se implementira uz pomoć sredstava Svjetske banke.

Opsirnije...
 
REGISTAR ZAŠTITE NA RADU
Petak, 06. 07. 2018

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), nadležno je da donosi rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnih kadrova i tehničke opreme organizacija koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava lične zaštite. Pored toga, a u skladu sa odredbom člana 24. pomenutog zakona ovo ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organizacija koje su dobile rješenja iz člana 21. ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova pregleda, ispitivanje sredstava rada i opreme, radne sredine i sredstava lične zaštite.

Opsirnije...
 
MEĐUNARODNO OTVORENO PRVENSTVO I XV TRADICIONALNE SPORTSKE IGRE PARAPLEGIČARA U BIH
Ponedjeljak, 25. 06. 2018

U petak, 22.06.2018. godine u Sportskom centru „Safet Zajko“ u Sarajevu, zamjenik premijera i federalni ministar za rad i socijalnu politiku Vesko Drljača otvorio je Međunarodno otvoreno prvenstvo i XV tradicionalne sportske igre paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Bosne i Hercegovine.

Opsirnije...